Общество

Филиалът в Смолян на ВСУ "Черноризец Храбър" отвори врати

Официално откриване на 4 октомври 2008 г.

◊ СЪБИТИЕТО

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” откри своя филиал в Смолян.

На свое заседание от 25.09.2008 г. Акредитационният съвет на Националната агеция за оценяване и акредитация при МС на Р. България е одобрила представения от ВСУ проект.

Официалното откриване на учебната 2008/2009 година във филиала на ВСУ “Черноризец Храбър” в град Смолян, ще се състои на 04 октомври 2008 (събота) от 10:30 ч. в Аула “България”.


◊ ПОВЕЧЕ

Откриването на Филиал на ВСУ в гр. Смолян е в съответствие с Мисията и Стратегията за развитие на ВСУ „Черноризец Храбър” и със специфичните географски, икономически, културни и образователни потребности на Родопския регион.

Във филиала ще се извършва обучение на студенти от Смолян и региона за получаване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” по специалности от акредитираните професионални направления и специалности от регулираните професии на ВСУ.

Ръководството на Филиала ще поддържа разностранни контакти с висши училища от страната и чужбина с цел съвместно участие в проекти, усъвършенстване на учебни планове и програми и внедряване на добри практики в обучението на студентите. За целта са сключени договори със Солунския университет, Гърция, Тракийския университет в Одрин, Турция, Скопския университет в Македония и др.

Професионалните направления, по които ще се извършва обучение във Филиала в гр. Смолян, отговарят на държавните изисквания и са получили програмна акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация и отговарят на Академичния профил на ВСУ.

Учебните планове и програми, по които ще се провежда обучението, са разработени в съответствие с квалификационните характеристики на отделните специалности, отговарят на законовите изисквания и на вътрешната нормативна база на ВСУ.

Въведената Европейска система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) изпълнява изискванията и е добра база за повишаване на студентската мобилност по различни програми на Европейския съюз.

Обучението по отделните специалности е осигурено с хабилитирани преподаватели на основен трудов договор във Филиала и ВСУ, които съгласно изискванията на чл. 26г, ал. 1 от ЗВО четат повече от 50 % от лекционните курсове по всяка специалност. Делът на лекционните курсове, които се водят от хабилитирани лица, също отговаря на изискванията.

Филиалът е осигурен и със 17 преподаватели на основен трудов договор, от които 14 на безсрочен трудов договор и 3 на срочен, което е в съответствие с нормативните изисквания (чл. 26в, ал.2 от ЗВО). Създадени са условия и се предоставят стимули за създаване и развитие на академичен състав на Филиала. Той разполага с необходимата материално-техническа база за обучение и изследователска дейност, която е собственост на ВСУ „Черноризец Храбър” и включва учебна сграда с разгъната площ 4115 кв. м, разположена в паркова среда с площ 13,000 кв.м.

Вложени са значителни средства за подобряване на условията за учебна дейност чрез модернизирането на 1117 кв. м. аудиторна площ, изграждането на три компютърни зали, обновяването на аула „България” и зала „Орфей”.

В ход е и инвестиционна програма, която предвижда изграждането на битов комплекс, нова библиотека, спортни площи и обогатяване на ландшафта.

Автор: Петър Павлов, Медиен център ВСУ "Черноризец Храбър"
30.09.2008 г. 14:03
Посетено: 1159
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/6519-filialat-v-smolyan-na-vsu-chernorizets-hrabar-otvori-vrati