Общество

Форум "Образование: За бъдеще" постави ключови цели пред образованието в България

Реална автономия на училищата, гъвкави учебни програми и качествено професионално развитие на учителите са сред мерките, които бяха обсъдени на голямата образователна конференция

Форум "Образование: За бъдеще" постави ключови цели пред образованието в България

 

◊ ФОРУМ "ОБРАЗОВАНИЕ: ЗА БЪДЕЩЕ"

От какво има нужда образованието в България, за да подготви днешните ученици за бъдещия свят - това беше основната тема на големия форум "Образование: За бъдеще", който се проведе на 23 и 24 ноември в Националния дворец на културата в София. Събитието събра представители от различни сфери - публичен и граждански сектор, бизнес компании, училища и детски градини, за да начертае пътя към образованието на бъдещето. 

Десетте организации, инициирали форума, сред които и "Заедно в час", се обединиха около няколко ключови краткосрочни цели за образованието в България. Мерките бяха изведени от дискусиите с всички заинтересовани страни в рамките на форума. Основните нужди са:

 • Реална автономия на училищното ръководство, гъвкавост на учебните програми и адекватно измерване на резултатите в образованието;
 • Издигане на престижа на учителската професия, включване на представители на бизнеса в преподаването, по-гъвкав достъп до учителска правоспособност и качествено професионално развитие на учителите;
 • Смислено и прагматично използване на образователните технологии;
 • Професионално образование, адекватно на местната и глобална икономика, в която България участва;
 • Обучение от най-ранна детска възраст.

В края на съобщението можете да намерите детайли за всяка една препоръка. Те бяха изпратени и до Министерството на образованието и науката, като десетте организации заявяваме подкрепата си за постигането на тези цели с всички възможни инструменти на работата ни.

Осъществяването на тези мерки може да помогне за справянето с предизвикателствата пред образованието в България, сред които:

 • над 40% функционална неграмотност сред 15-годишните ученици, 12,7% преждевременно напуснали системата на образованието (по данни от последния мониторинг на образованието и обучението на Европейската комисия за 2018 г., представен на форума);
 • трудностите пред младите хора да се реализират успешно, професионално и личностно, поради липса на ключови умения за света днес и за бъдещето;
 • липсата на квалифициран човешки ресурс като основна пречка пред продължаващия растеж на индустриите с добавена икономическа стойност.

 

Форум „Образование: за бъдеще” е най-голямото събитие за образование в страната през 2018 г. Той се проведе на 23-24 ноември в София. Зад него стоят съвместните усилия на организации, които устойчиво работят за подобряване на качеството на образованието в страната - фондация „Америка за България”, фондация „Заедно в час”, Industry watch, "Икономедиа", "Музейко", сдружение "Образование България 2030", Тръст за социална алтернатива, Център за приобщаващо образование, Център за творческо обучение, Американска търговска камара в България. Форумът се проведе и със сътрудничеството на Министерството на образованието на науката. В него взеха участие представители над 60 бизнес компании, 2 търговски камари и 30 експертни граждански и браншови организации.
 

Пълно описание на целите:

Реална автономия на училищното ръководство, гъвкавост на учебните програми и адекватно измерване на резултатите в образованието.

 • Автономия на училищното ръководство при управлението на финансовите и човешките ресурси на училището, създаването на учебно съдържание и организирането на учебен процес с оглед на профила на училището и с цел постигане на държавните образователни стандарти (ДОС);
 • Осъвременяване на изпитните програми, така че да отразяват изискванията за развиване на умения на XXI век.

Създаване на образователна екосистема

 • Възможност за професионалисти от бизнеса и университетски преподаватели да преподават на ученици като гост-учители, без да им е необходима педагогическа правоспособност;
 • Дългосрочна визия и действия - извън рамките на един политически мандат;
 • Показване и мултиплициране на моделите на успешните училища и добрите примери в системата;
 • Създаване на екосистема за иновации в образованието: достатъчна свобода за създаване на нови модели на училища с участието на университети и бизнес в организацията на училището, преподаването и разработването на учебни програми; споделянето на работещи практики; постоянна квалификация на учителите.
 • Формулиране на стандарти за оценка на качеството в сферата на образованието - бизнесът може да съдейства със своя опит.

Издигане на престижа на учителската професия, алтернативи пътеки към учителската професия и професионално развитие на учителите

 • Активна и дългосрочна кампания за подобряване на имиджа на учителя. Нулева толерантност към агресията срещу учители.
 • Реформиране на университетските програми за подготовка на учители, така че да включват повече практическа подготовка за бъдещите учители, по възможност в няколко институции с различен профил;
 • Възможност за по-гъвкав достъп до учителската правоспособност;
 • Повишаване на критериите за прием в специалност педагогика и педагогика на обучението по конкретен предмет;
 • Осигуряване на качествена подкрепа за учителите, когато започнат работа в училище, вкл. чрез ментори, които им дават обратна връзка за учебните часове и им помагат при планирането, оценяването и др. Същевременно да се повиши капацитетът на действащите учители да бъдат наставници и ментори;
 • Продължаващи обучения за учителите, свързани с развиване на уменията, които искаме да развиваме и у децата (критично мислене, емоционална интелигентност, лидерски умения, дигитални умения);
 • Развитие на мениджърските умения на учителите и директорите - учителят на бъдещето трябва да може да управлява процеси. Бизнесът ще подпомогне този процес;
 • Да се въведе цикъл на обратна връзка за ефективността на квалификационните обучения.

Смислено и прагматично използване на образователните технологии

 • Трайно присъствие на технологиите в образованието и ”безшевно” включване на технологиите в учебния процес по всички предмети - с цел да улесняват комуникацията между учител и ученици; за създаване на виртуални педагогически общности; за формиращо и сумативно оценяване; за да позволяват индивидуализиран подход в преподаването;
 • Възприемане на технологиите като част от училищната инфраструктура, а достъпът до интернет - безусловен на територията на училището;
 • Повишаване на уменията на учителите за интегриране на технологиите в учебния процес.

Професионално образование, адекватно на местната и глобална икономика, от която България е част

 • Динамичност в обновяването на учебни програми със съдействието на бизнеса;
 • Осъвременяване на изпитните програми за получаване на диплома за професионална квалификация;
 • Повече и по-ефективна практическа подготовка в професионалното образование. Възможност практиката да бъде организирана на по-дълги сегменти;
 • Професионалното образование да развива ключови умения и компетенции - за учене през целия живот, меки умения, базови дигитални умения, които ще са важни за всяка една професия на бъдещето. Подготовка по клъстери от умения;
 • Реално съобразяване на план-приема с реалните нужди на бизнеса;
 • Подобряване на информационно-аналитичния капацитет на национално ниво за професии на бъдещето и търсените за тях компетентности;
 • Структуриране на сътрудничеството между училищата и фирмите, така че партньорството да е ориентирано към конкретни резултати.

Ранен старт към уменията на бъдещето

 • Създаване на „иновативни” детски градини по модела на иновативните училища;
 • Приемане на стандарти за ранно детско развитие, които са логически обвързани със стандартите на предучилищно образование.
Автор: Фондация "Заедно в час"
09.12.2018 г. 18:04
Посетено: 771
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/28710-forum-obrazovanie-za-badeshte-postavi-klyuchovi-tseli-pred-obrazovanieto-v-balgariya