Разни

България в световната търговска организация. Преговори, предизвикателства и проблеми

Нова книга

Книгата “България в Световната търговска организация. Преговори, предизвикателства и проблеми” проследява етапите на дългогодишните преговори на България за присъединяване към Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), сега Световна търговска организация (СТО), като са разгледани същността на нормите и регламента за многостранна търговия, тяхната еволюция през втората половина на 20-ти век, процедурата и резултатите от проведените кръгове многостранни търговски преговори. В текста са представени основните моменти от Протокола за присъединяване на България към СТО, на която страната ни е пълноправна членка от 1 декември 1996 г. и приетите договорености за регулирана и равноправна търговска дейност в съвременния свят. В книгата е показана тясната взаимовръзка между СТО и резултатите от “Уругвай раунд” с преговорния процес за присъединяване към Европейския съюз – адаптирането на Европейското споразумение за асоциация между България и Европейските общности и новите ангажименти, произтичащи от “Уругвай раунд”. Направен е опит да се очертаят актуалните задачи пред българското общество във връзка с присъединяването към СТО и Европейския съюз, включително чрез конкретните ангажименти в тези области на правителствено и на бизнес равнище. “България в Световната търговска организация. Приговори, предизвикателства и проблеми” съдържа и основните моменти от регламентите на ГАТТ/СТО, споразуменията от Уругвайския кръг търговски преговори, ангажимените от Протокола за присъединяването на страната ни към тях. Пресъздадена е същността на Европейското споразумение за асоциация на България с Европейските общности и на новоприетата Европейска конституция. Особено внимание е обърнато на публикуваните досега договорености след техническото приключване на преговорите с Европейския съюз, главно на свързаните с търговията аспекти на селското стопанство, географските означения на стоките, науката, образованието. Книгата представлява интерес както за студенти, преподаватели и специалисти в областта на международните търговски отношения, така и за широката българска общественост. ------------- “България в световната търговска организация. Преговори, предизвикателства и проблеми”, С., 2005, издание на Дружеството за Обединените нации в България, 200 стр.
Автор: Дружеството за Обединените нации в България
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 843
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/17/news/471-balgariya-v-svetovnata-targovska-organizatsiya-pregovori-predizvikatelstva-i-problemi