Научни форуми

май 2006 г.

Департамент "Нова българистика", НБУ
Сбирка на семинара “90-те. Версии”
Юбилейна конференция в чест на 75-годишнината на поета
XII Международна ранноесенна школа по семиотика
В чест на проф. д-р Георги Германов
Център за академични изследвания - София
Родината в соцлитературата и постмодернизмът в Полша