Актуални културни новини от България
Сайтът е част от Литература
Стани почитател  Бъди част от Културни новини във Facebook!
Следи и коментирай  Културни новини в Туитър: Следи и коментирай!
Вземи RSS-емисия  Културни новини: RSS абонамент!
РекламаСравни цени вКнигосвят
Реконструкция
Цвета Делчева
Мъже
Георги Марков
Обичате ли Брамс?
Франсоаз Саган
Айша
Хенри Райдър Хагард
Отчаяние
Владимир Набоков

ИЗДАНИЯ / ПРЕМИЕРИ


Списание „Философски алтернативи“ 5/2017


Тема на броя: Ценности и значения. Водещ: Николай Михайлов


Списание „Философски алтернативи“ 5/2017

 

◊ СЪДЪРЖАНИЕ

Списание „Философски алтернативи“ 5/2017

Настоящият брой се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при МОН

Тема на броя: Ценности и значения
Водещ: Николай Михайлов

 

Етическа теория и бизнес практика

. Силвия Минева – Технологичен прогрес, икономика на знанието и етика в глобализирания свят на дигиталната цивилизация
. Валентина Драмалиева – Бизнес етика,или защо приятелството си е приятелство, а сиренето е с пари?
. Христо Христов – Относно генеалогията на етическия дискурс на модерността

Ценности и социални структури

. Божидар Ивков – „Прости“ и „сложни“ езикови знаци и конструиране на значения (специфични versusспециални образователни потребности на децата с увреждания)
. Светлана Станкова – Фалшивите новини – манипулации и мистификации в контекста на президентските избори в САЩ (ноември 2016г.)
. Емилия Ченгелова, Люба Спасова – „Икономиката в сянка“ като девиантна практика: теоретични начала и проблематизиране

Изразителност и значения

. Андрей Лешков – Звукът като смисъл. (Въпросът за битието на музиката)
. Кристина Япова – Взирането и вслушването в музиката
. Снежанка Стоянова – Изграждане на вътрешна красота чрез арттерапевтичната работа с глина
. Тодор Цигов – Архитектурен активизъм/ параметризъм – логоптика: теза/ антитеза – синтез
. Мартин Табаков – Семантични манипулации в публичния дискурс

Книги, събития, памет

. Нонка Богомилова – „Нека говорят!“… малцинствата
. Гергана Найденова – Докторантско училище и докторантска научна сесия в ЮЗУ „Неофит Рилски“
. Искра Дандолова – Щрихи към историята за „голямата екскурзия“ през 1989 г. (В памет на проф. Кръстьо Петков)

 

Новият брой на „Философски алтернативи“ е изграден върху текстовете и прочитите на различни автори с разнообразни интереси към утвърдени или дискусионни теми на философската, социална и лингвистично – семантична проблематика. Тематично броят е оформен около няколко проблемни полета, всяко озаглавено според своята концептуална насоченост.

Първото – Етическа теория и морална практика – обхваща различни авторски тълкувания върху класически и съвременни етически дискусии. В статията на проф. Силвия Минева се описва и анализира необходимостта и предметната област на една етика на интелектуалните технологии като критичен дискурс и коректив на техния прогрес. За целта изложението включва анализ и коментар на характерни за този прогрес тенденции и феномени като дигитализация, компютърна грамотност, икономика на знанието, глобализация и др. според тяхната морална проблематичност. На съвременни морални проблеми е посветен и анализът на проф. Валентина Драмалиева. Бизнес етиката се оформя като приоритетно поле на проучвания за академичните етически изследвания у нас. Ето защо този интересен текст се основава на академична лекция, изнесена от автора като РР-презентация по повод избирането за професор. Замисълът е популярната поговорка „Приятелството си е приятелство, ама сиренето е с пари“ да се визира не както е обичайно – като противопоставяне на етиката и бизнеса, а точно обратното – като наглед за бизнес етиката. Приема се, че твърдението е добра представа за: (1) бизнес етиката – т.е. за възможността в бизнеса фактически да се прилагат етически стандарти; (2) спецификата на прилагането; (3) спецификата на самите етически стандарти, приложими в бизнеса и това, в крайна сметка, помага да се разбере (4) какво е реалното място на приятелството в бизнеса и защо сиренето е с пари дори и за приятелите. Статията на ас. д-р Христо Христов има за своя основна цел да докаже, че съществува необходима връзка между развитието на утилитаризма през викторианската епоха и проблемите, които откриваме днес в рамките на етическата мисъл в съвременните либерални демократични общества, чиито основни институции и структурни измерения на публичността все още се намират под влиянието на тази влиятелна философска доктрина в известна степен.

Втората проблемна област на броя представя ценностното изграждане и обяснение на различни социални структури. Тя се открива със статията на доц. Божидар Ивков. Авторът прави изключително успешен опит, в контекста на семиотичния реализъм и комплексните йерархични системи, да анализира как се конструират значенията на понятията „специален“ и „специфичен“ и последиците от въвеждането на първото в т.нар. сложен системен знак (термини) „специални образователни потребности на деца с увреждания“. Според Б. Ивков съществува социална необходимост от замяната на понятието „специални“ с понятието „специфични“ образователни потребности. Светлана Станкова е дългогодишен изследовател и преподавател във ФЖМК на Софийския университет. В статията си тя насочва основната си хипотеза към влиянието на т.нар. fake news в социалните мрежи, върху резултата от гласуването в полза на Доналд Тръмп. Разгледана е предисторията на изопачаването на истината за извличане на политически дивиденти в контекста на технологичното развитие на медиите. Силни аргументи за изводите на автора е използваното от него от проучване на Станфордския университет, както и на независимата дигитална медийна компания BuzzFeed News, проведени през 2017 г. Съвместната научна разработка на проф. Емилия Ченгелова и гл. ас. д-р Люба Спасова  се основава на тезата, че сенчестите икономически практики са особени форми на девиантно поведение, мотивирано от постигане на икономически цели. Сенчестите икономически практики са социално-икономически действия, възникващи по повод реализирането на разрешени от закона дейности, но чрез напълно осъзнато нарушаване на нормативната уредба и регламентите за стопанска дейност. Тяхното теоретизиране в по-широката перспектива на концепциите за социалните девиации позволява навлизане отвъд чисто икономическите механизми на възможния анализ на тази социална практика.

Третият проблемен кръг на броя е най-обемен и носи заглавието Изразителност и значения. Той се открива със забележителния текст на гл. ас. д-р Андрей Лешков – Звукът като смисъл. (Въпросът за битието на музиката). В този успешен философски опит авторът разглежда три проблема: 1) Какво означава, че съществува музика? 2) Как възниква изживяването на музикално произведение? 3) Защо светът на едно музикално произведение остава неизразим? Темата за музиката и нейната изразителност е продължена в текста на Кристина Япова Взирането и вслушването в музиката. Тези два основни начина за възприемане на музикалните произведения са разгледани в качеството си на две основни отношения към музиката, от които първото предполага разбиране, основаващо се на противостоенето между познавателен обект и познаващ субект, а второто се основава на това, което се определя като музикална актуалност. Авторът представя оригинален подход като на основата на някои трудове от Августин и Боеций прави опит да изтъкне предимството на взирането като познавателно отношение за една съвременна философия на музиката. Следващата статия е на Снежанка Стоянова. Предмет на изследване тук е темата за изграждане на вътрешната красота в човека чрез арттерапевтичната работа с глина като метод за постигане на правилна себеоценка и себереализация. Статията се състои от две части, всяка със собствен теоретичен център и позовавания на известни автори. Разработката на Тодор Цигов е посветена на изследването на сложни взаимовръзки между езика и разума, които задават според автора архитектурни възприятия и оформят религиозна психика. Архитектурната логоптика (синтез) предлага базиране на архитектурата пряко в езика: първоизточник на митологиите. Чрез езика изначалните й регулаторни социални функции – нужни при днешния нестабилен ноосферен баланс – могат да се възстановят, по линия на митотворческия образ, отразил еволюционната цялост човек–свят. Представен е и студентски проект: експеримент по архитектурна логоптика. Тематичния блок завършва с интересното и оригинално изследване на проф. дфн. Мартин Табаков – Семантични манипулации в публичния дискурс. Авторът е анализирал семантичните манипулации, при които манипулативните внушения се осъществяват със специално подбрани думи. Напр. понятията „ляво-дясно“, свързани основно с намесата на държавата в икономиката и преразпределянето, или неточните определения популистки, националистически, ксенофобски партии, а напоследък – анти-емигрантски, които се определят като „крайно десни“, когато в програмите им действия има малко „дясно“ и повечето са „леви“. Показана е и семантически некоректна употреба на изрази като „турско робство“, „корумпираност“,„цар“, „ру­со­фил“, „мажоритарна” и др

Последната част на броя по традиция е посветена на aктуални събития в научния живот и издателската дейност, намерили отклик сред нашата общност. В своята рецензия за излязлата скоро монография в престижното издателство Routledge на проф. П. Макариев – Публичната легитимност на исканията на малцинствата. Централно/Източноевропейска перспектива (The Public Legitimacy of Minority Claims. A Central/Eastern European Perspective, „Routledge“, 2016), проф. Богомилова заключава, че проблемите, които анализира и на които предлага решения автора, както и теоретичните инструменти, с които борави, за да ги формулира и аргументира, показват високото й, теоретично „конвертируемо“ равнище в международния обмен на идеи. Гергана Найденова представя Докторантско училище и докторантска научна сесия в ЮЗУ „Неофит Рилски“, с международно участие. Темите на докладите са достатъчно актуални, а тезите – достатъчно интересни и понякога спорни, така че предизвикват плодотворни дискусии. Броят завършва с публикацията на Искра ДандоловаЩрихи към историята за „голямата екскурзия“ през 1989 г. в памет на проф. Кръстьо Петков. Този текст успешно е изпълнил две задачи – допълване на многообразната картина на тези събития и отдава почит от името на научната общност на делото, идеите и влиянието на големия български социолог, изследовател и политик проф. К. Петков.

Приятно четене!

Доц. д-р Николай Михайлов

 Автор: Сп. Философски алтернативи

24.01.2018 - 17:03

Посетено: 495


Етикети: списание Философски алтернативи, нов брой, брой 5/2017, Ценности и значения, Николай Михайлов
Вземи линк към публикацията:

https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=27041&sid=4


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Всички полета са задължителни. Коментари, написани на латиница или с активни линкове, не се публикуват.

Име:
Заглавие:
Коментар:
Препиши името на рекламирания сайт: Напишете 'Пазар за книги' с 2 думи.


Коментарите се публикуват след преглед от администратор.
 
ЗА КОРЕСПОНДЕНТИ
bg Регистрация на кореспонденти
bg Вход за кореспонденти
 
  НОВИНИ ОТ РАЗДЕЛА
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>>
bg . Калин Донков представя "Отпечатък от никого" в София
коментари: 0 посетено: 90
-
bg . "Варна. Архитектура и строителство (1944-1990)", изд. ФИЛ, 2018
коментари: 0 посетено: 115
-
bg . Представяне на испанското издание на "Физика на тъгата" от Георги Господинов
коментари: 0 посетено: 135
-
bg . Списание "Ах, Мария" с премиера на нов двуезичен брой
коментари: 0 посетено: 173
-
bg . Представяне на "Пътеводител в Библията. Новият завет" от Айзък Азимов
коментари: 0 посетено: 116
-
bg . Димитър Бербатов завършва турнето си със среща в Софийски университет „Св. Климент Охридски”
коментари: 0 посетено: 187
-
bg . Сава Василев представя "Разказвачът" в София
коментари: 0 посетено: 168
-
bg . Премиера на стихосбирката "Космически елегии" от Рада Панчовска
коментари: 0 посетено: 116
-
bg . Представяне на „Мелодията на душата" - стихосбирка на Людмила Коева (1943-2012)
коментари: 0 посетено: 114
-
bg . Премиера на романа „Амарила не обича текила“ от Анна Топалджикова
коментари: 0 посетено: 236
-
bg . Представяне на книгата "Ортодоксия" на Г. К. Честъртън
коментари: 0 посетено: 144
-
bg . Премиера на „Ретроградните планети“ от Хули Леонис
коментари: 0 посетено: 118
-
bg . „Жажда“ от Захари Карабашлиев – за живота между сенките
коментари: 0 посетено: 372
-
bg . Представяне на „Стъклени съдби“ от Людмила Филипова
коментари: 0 посетено: 131
-
bg . Премиера на „Ортодокс“ и „Момичето от квартала“ и награждаване в Копнежа за растящо творчество
коментари: 0 посетено: 122
-
bg . Представяне на сборник „Под знака на музата Клио“
коментари: 0 посетено: 123
-
bg . Представяне на сборника „Воля за всеобхватност: Иван Богданов“
коментари: 0 посетено: 133
-
bg . ИК "Жанет 45" представя "Дордето слънцето се пръсне" от Дилън Томас
коментари: 0 посетено: 175
-
bg . Премиера на книгата „Забравени и незабравими“ от д-р Радка Пенчева
коментари: 0 посетено: 152
-
bg . Представяне на двуезичната българо-английска антология „Отвъд думите”/„Beyond words” в София
коментари: 0 посетено: 266
-
bg . Премиера на стихосбирката "Евангелие на тревата" от Силвия Недкова
коментари: 0 посетено: 153
-
bg . В детската стая с Валери Петров
коментари: 0 посетено: 132
-
bg . Дни на Хвърчащите хора в Младежки театър!
коментари: 0 посетено: 157
-
bg . Представяне на "Накъде тече реката" от Чавдар Ценов в София
коментари: 0 посетено: 149
-
bg . Проф. Любомир Халачев се представя и с ловни разкази
коментари: 0 посетено: 117
-
bg . "За Варненския балет ретро" от Светла Трайкова
коментари: 0 посетено: 103
-
bg . Представяне и дискусия върху книгата на гл. ас. д-р Биляна Курташева „По ръба на сравнението. Яворов и Ролинг Стоунс и други не/възможни интертекстове“
коментари: 0 посетено: 132
-
bg . Код червено: Литература представя Мариана Първанова
коментари: 0 посетено: 135
-
bg . Премиера на „Детайли" - втората поетична книга на Ива Спиридонова
коментари: 0 посетено: 122
-
bg . Представяне на „Социологията като строга наука“ и „Феноменология на чувствата“ от проф. Георги Фотев
коментари: 0 посетено: 235
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>>


 ПАРТНЬОРИ
bg Купи книга
 
bg
Актуални културни новини от България: анонси за предстоящи събития, репортажи и становища върху културния живот.

Редактори: Антоанета Добрева, Георги Чобанов

Информацията, публикувана в Културни новини, е свободна за препубликуване,
при условие че поставите на подходящо място активен линк към източника: https://kulturni-novini.info и изпишете автора на новината, ако такъв е посочен.

Комерсиално препубликуване и препубликуване без поставяне на линк е възможно само след уговаряне на условията с редакцията: office@kulturni-novini.info
.

bg
blank

новини, култура, литературни конкурси, конкурс, конкурси, литературни новини, литературни награди, арт новини, изложби, музикални новини, премиери на книги, поезия конкурси, литературни премиери, отзиви за книги, отзиви за филми, кинофестивал, филмови новини, фестивали, изложба, изкуство, театрални новини, награди, концерти