Актуални културни новини от България
Сайтът е част от Литература
Стани почитател  Бъди част от Културни новини във Facebook!
Следи и коментирай  Културни новини в Туитър: Следи и коментирай!
Вземи RSS-емисия  Културни новини: RSS абонамент!
РекламаСравни цени вКнигосвят
Реконструкция
Цвета Делчева
Мъже
Георги Марков
Обичате ли Брамс?
Франсоаз Саган
Айша
Хенри Райдър Хагард
Отчаяние
Владимир Набоков

СЛЕД-И


Сливен е домакин на Национална конференция "Образователни технологии 2010"


По повод 50-тата годишнина от осъществяването на педагогическо образование в Сливен◊ СЪБИТИЕТО

Сливен е домакин на Национална конференция "Образователни технологии 2010"

Научният форум с международно участие се провежда за шести пореден път и през настоящата година има юбилеен характер. Събитието (8.-10.10.2010) е организирано във връзка с 50-тата годишнина от осъществяването на педагогическо образование в Сливен и е под патронажа на областния управител.

Научната конференция, организирана от Инженерно-педагогическия факултет в Сливен към Техническия университет, София, събра в залите си утвърдени учени – инженери и педагози, от техническите вузове в страната и чужбина, студенти и представители на бизнеса. С доклади и съобщения се включиха  гости от Полша, Франция, Македония, Белгия, Литва, Украйна, Естония, Латвия и др. Председател на организационния комитет е доц. д-р Красимир Спиров (ръководител на катедра „Педагогика и мениджмънт” в ИПФ, Сливен.) На откриването с приветствени думи към участниците се обърнаха  ректорът проф. Станимир Карапетков, управителят на област Сливен Марин Кавръков и  началникът на РИО Бисерка Василева. Присъстващите бяха приветствани и от председателя на комисията по образование и наука към общинския съвет Иван Петров и от началника на сектор „Образование” в общината Йордан Берберов. В словото си проф. Карапетков подчерта утвърждаване ролята на Сливен и ИПФ като „най-голям инженерно-образователен център в страната след демократичните промени”. С изказвания се включиха и проф. Боян Лалов, Карли Величков и др.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Още с докладите на пленарното заседание бе преодоляна тенденцията на юбилейните форуми да търсят главно „историческите ракурси и ретроспекции към извървения път” (доц. д-р А. Хараламбус, директор на Колежа в Сливен) и очертани съвременните тенденции, измерения и подходи към проблема за образователните технологии в обучението на кадри (доц. д-р Красимир Спиров. Европейска квалификационна рамка – от вертикална към хоризонтална организация на учебния процес”; проф. д-р инж. Иван Величков. Преподавателят – педагог, учен, политик”). Работата на участниците продължи в обособените три секции: I „Управление на образованието” и „Технически, природо-математически и икономически науки”, II. „Непрекъснато образование”, III. “Обучаващи технологии и средства”, съпътствани от постер-сесия, „кръгла маса” и културно-естетическа програма за участниците (с посещения на забележителности във Велико Търново, природен парк „Сините камъни”, Сливен и др.)

Учените участват с повече от 100 научни разработки и съобщения, изразявайки становища за влиянието на социалната среда и обществото върху образованието в условия на духовна криза, на несъответствие в търсенето и подготовката на квалифицирани инженерни кадри за индустрията и бизнеса - при насочване на студентите към престижните специалности в сферата на правото, комуникациите и икономиката, където вече има „пренасищане” с кадри на пазара на труда. В докладите, обсъдени в I секция (председател доц. д-р Ивелин Рахнев) бяха дискутирани проблемите за състоянието на средното образование в условията на реформа (Екатерина Петкова), за управленската компетентност на училищните директори (Светлозар Вацов) и предложен модел за подбор и наемане на човешки ресурси в училищните организации (Ивелина Христова). Andreja Rudolf, Simona Jevsnik и Zoran Stjipanovic разглеждат проблема The Apparel Technology Module as a Part the eLITA (е-Learning in Textiles&Apparel) Project. В „постер-сесията” се обсъдиха въпросите за нови подходи в обучението по електроника (Драгомир Добруджалиев, Роза Желева), бе приложен и модел за използване на невронни мрежи при изследване на неелектрични величини (Радостина Петрова, Веселка Иванчева и Щастлив Табаков), които предложиха и „метод за интелигентни измервания в изследването на обекта. Бе обсъден проблемът за приложната тестова система в обучението (Живко Касъров, Щ. Табаков) и други въпроси.

В съответствие с идеите за „учене през целия живот”, чрез научните материали на участниците във II секция (председател проф. д-р Николай Лобанов) бяха разгледани аспекти, като „духовната основа на съвременната планетарна цивилизация” (доц. д-р Аспарух Спиритов), образователно-ценностният модел за развитие на иновативен човешки потенциал (д-р Димитрина Каменова) и европейският опит в организацията на дистанционното образование (доц. Яна Полякова). Обръщане към образователните традиции и съвременните измерения на проблема  потърсиха гостите от Полша Роман Томашевски (Technology in aid of education 1939-2000) и д-р Ева Кула (Техника в средних школах в Польском Королевстве на рубеже современности (1860-1900). Интерес предизвикаха докладите на проф. Александр Безносюк, предлагащ идеи за математически модел на непрекъснатото образование, на д-р Галина Марченко – за иновациите във висшето педагогическо образование на Украйна, на Nicole Bijl. Diversity management in education. Проблемите в образованието на хората със специфични възможности са разработени в докладите на доц. Алла Возняк (образования людей с ограниченньiми способностями) и на Екатерина Новикова (Развитие процесса вьiявления и поддержки одаренности в США). Бе чуто и становището на учителите за кариерното развитие на кадрите (гл. ас. Илиана Петкова).

Същностните въпроси на приложението в учебния процес на образователните технологии бяха обсъдени в III секция „Обучаващи технологии и средства”(председатели доц. д-р Красимир Спиров и доц. д-р Марина Николова). Проблемът за ролята на екипа като обект на информационно управление при обучение бе разгледан от проф. дтн Николай Петров, доц. д-р инж. Радостина Петрова, Бойка Карачивиева и други съавтори; бе потърсена и философската значимост и системност на отразяването, неговата хронология и динамика (проф. дтн. Николай Петров, доц. д-р Марина Николова и доц. д-р Гани Стамов), както и философско-кибернетичните аспекти на понятието „информация” (проф. Николай Петров). Dr. paed. Associated Professor Anna Tatarinceva  развива в доклада си проблема "The influence of a student learning style on his/her achievements in a higher school”. Други доклади изследваха приложението на новите образователни технологии в обучението по предметите от природо-математическия и философския цикъл, а в „постер-сесията” – ролята на социалната зрялост като елемент от формирането на личността (доц. д-р Марина Николова), възможностите на web-базираната среда за обучение в инженерните специалности (доц. д-р Стоянка Моллова, доц. д-р Лецковска, доц. д-р П. Рахнев), като авторите разработват и въпроса за дистанционното образование по електронен път. Бе очертана ролята на факторите за усъвършенстване методиката на производственото обучение в икономическите професии (аспирант Курдаш Адинаев) и важния проблем за необходимостта от правно регулиране на иновационната дейност в сферата на образованието - с акцент на експертизата и защитата на педагогическите иновации (Сергей Новоселов, Борис Игошев). Бяха споделени виждания за приложението на образователните технологии, както и на дидактическия тест (ас. инж. Калоян Димитров) в лабораторните упражнения по отделни предмети, на варианти за учене - в контекста на избраната професия и с грижа за природата (Анета Койчева, инж. Мария Георгиева) и др.

Проведената „кръгла маса” на тема „Образователни технологии”, ръководена от доц. д-р Красимир Спиров, протече в плуралистичен дух, с приложение на методи като дискусията и „мозъчната атака”, обусловени от концепцията в доклада му за реорганизация на учебния процес и приложението на технологиите. Участниците търсиха измеренията на въпроси като съотнасянето на  понятията „методика на обучение” и „образователни технологии” (Роман Томашевски, доц. Спирков, гл. ас. Ю. Консулов, д-р Галина Марченко, Анета Койчева и др.),   разграничаване на термините „производство духовно” и „производство материално”  и за същността и използването на т.нар. “eлектронен учебник” (проф. Н. Петров). Бе изразено становище за необходимостта от национална дискусия в сферата на професионалното образование (д-р Иванка Денева) по предложената концепция в доклада на доц. Кр. Спиров - за промяна   към „вертикална система” за организация на учебния процес, като особено е важно  да се стимулират  личностната мотивация и активността на студента в новите условия за усвояване ”технологии за учене” (чрез приложение на интерактивните методи, дискусии, семинари, самостоятелни реферати и проучвания,  работа по групи и др.) - с цел по-висока професионална реализация и усвояване на подходи за „непрекъснато образование”. Тук следва да посочим и виждането за необходимост от създаване на „учебник по човеколюбие” за студентите. (Нравствено-етичните въпроси, обръщане към традициите и аспектът за хуманизацията на личността и обучението бяха засегнати и от проф. Б. Лалов, доц. П. Спиртов и проф. Ив. Величков на пленарното заседание). Бе обсъден и проблемът за приложението на вече съществуващия софтуер за създаване на учебници и учебни помагала, както и за  изграждане на „виртуална  класна стая”. Присъстващите се обединиха около тезата, че няма „лош преподавател” и „лош студент”: нужно е да се търсят в съвременните условия подходи за общуване, основани на взаимно уважение, насоченост за ефективно обучение и постигане на професионални компетенции (реализация), с приложение на новите образователни технологии. Назрели са и условията за членство на ИПФ - Сливен, в Образователно-изследователския център „Азиатско-европейска среща”.Автор: д-р Иванка Денева

10.10.2010 - 16:30

Посетено: 2040


Етикети: Сливен, конференция, Национална конференция
Вземи линк към публикацията:

https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=10869&sid=31


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Всички полета са задължителни. Коментари, написани на латиница или с активни линкове, не се публикуват.

Име:
Заглавие:
Коментар:
Препиши името на рекламирания сайт: Напишете 'Пазар за книги' с 2 думи.


Коментарите се публикуват след преглед от администратор.
 
ЗА КОРЕСПОНДЕНТИ
bg Регистрация на кореспонденти
bg Вход за кореспонденти
 
  НОВИНИ ОТ РАЗДЕЛА
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>>
bg . Мета-Аз-Приказка. Дъжд на Луната
коментари: 0 посетено: 119
-
bg . "Н20 / 2Н20" - изложба на Нина Ковачева и Валентин Стефанов
коментари: 0 посетено: 107
-
bg . Изложба на Кирил Иванов, Моника Роменска и Соня Станкова в Художествена галерия Русе
коментари: 0 посетено: 61
-
bg . Трето издание на "Лятно кино в парка на хумора"
коментари: 0 посетено: 206
-
bg . Веселина Кацарова с втори Майсторски клас в родната Стара Загора
коментари: 0 посетено: 132
-
bg . 20. Международно биенале на графиката - Варна 2019
коментари: 0 посетено: 240
-
bg . „Белите камъчета“ - изложба живопис на Стела Стефанова
коментари: 0 посетено: 233
-
bg . Обявиха второ издание на SPICE Music Festival в Бургас през 2020 г.
коментари: 0 посетено: 132
-
bg . "Рози и Лъвове" в Арт галерия "Ларго" - Варна
коментари: 0 посетено: 206
-
bg . Electronic Summer на Мирослава Кацарова
коментари: 0 посетено: 112
-
bg . Десето издание на Международния арт форум „БезГраници"
коментари: 0 посетено: 212
-
bg . Номинации за Национален конкурс "Доброволец на годината" 2019
коментари: 0 посетено: 389
-
bg . Българска литература в Иран. Среща с Фарид Гадами
коментари: 0 посетено: 182
-
bg . Уличният фестивал 6Fest Габрово гостува в пловдивския квартал Капана
коментари: 0 посетено: 151
-
bg . „Симон Боканегра“ с Кирил Манолов - най-добрия съвременен Симон Боканегра
коментари: 0 посетено: 230
-
bg . ХХХVІ Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев"
коментари: 0 посетено: 524
-
bg . Изложба на Джон Кики и Дарън Баркър
коментари: 0 посетено: 235
-
bg . Прожекция на документалния филм "Антонио Сеги, големият театър на света"
коментари: 0 посетено: 158
-
bg . Изложба "Археология на забравата"
коментари: 0 посетено: 166
-
bg . „Зов Български“ във Варна
коментари: 0 посетено: 255
-
bg . "Отвъд кориците" и Tetradkata.com с лятно четене
коментари: 0 посетено: 180
-
bg . Арт галерия „Папийон“ представя изложба „Имагинерни изрази“ от 8 август до 4 септември
коментари: 0 посетено: 231
-
bg . Ваканционна работилница за ученици „Играя и зная“
коментари: 0 посетено: 229
-
bg . Фестивалът "Spice Music" в Бургас обяви програмата си по часове
коментари: 0 посетено: 249
-
bg .  „Въображаема реалност“ от 8 до 22 август в Морско казино – Варна
коментари: 0 посетено: 221
-
bg . Райна Кабаиванска с наградата "Мария Калас"
коментари: 0 посетено: 202
-
bg . "Любовни писма" от епистоларния жанр до чат стилистиката
коментари: 0 посетено: 194
-
bg . ИК "Жанет 45" на „Алея на книгата” - Варна 2019
коментари: 0 посетено: 233
-
bg . XXII Международен Джаз фестивал Банско 2019
коментари: 0 посетено: 173
-
bg . Маестро Борислав Иванов дирижира на 88
коментари: 0 посетено: 266
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>>


 ПАРТНЬОРИ
bg Купи книга
 
bg
Актуални културни новини от България: анонси за предстоящи събития, репортажи и становища върху културния живот.

Редактори: Антоанета Добрева, Георги Чобанов

Информацията, публикувана в Културни новини, е свободна за препубликуване,
при условие че поставите на подходящо място активен линк към източника: https://kulturni-novini.info и изпишете автора на новината, ако такъв е посочен.

Комерсиално препубликуване и препубликуване без поставяне на линк е възможно само след уговаряне на условията с редакцията: office@kulturni-novini.info
.

bg
blank

новини, култура, литературни конкурси, конкурс, конкурси, литературни новини, литературни награди, арт новини, изложби, музикални новини, премиери на книги, поезия конкурси, литературни премиери, отзиви за книги, отзиви за филми, кинофестивал, филмови новини, фестивали, изложба, изкуство, театрални новини, награди, концерти