Актуални културни новини от България
Сайтът е част от Литература
Стани почитател  Бъди част от Културни новини във Facebook!
Следи и коментирай  Културни новини в Туитър: Следи и коментирай!
Вземи RSS-емисия  Културни новини: RSS абонамент!
РекламаСравни цени вКнигосвят
Хроника на камък
Исмаил Кадаре
Време секънд хенд
Светлана Алексиевич
Будистки плаж
Васил Георгиев
Един след полунощ
Керана Ангелова
Издирваният
Лий Чайлд
Квантова психология
Робърт Антон Уилсън

ГЛЕДНА ТОЧКА


Наука или колония?


Позиция на ИЕФЕМ – БАН по повод пренебрежителното и обидно отношение към учените и служителите в Българската академия на наукитеСпоред Фредерик Жолио-Кюри страна, която не развива своя наука, неизбежно се превръща в колония. Историческото развитие на народите дава много примери за правотата на френския учен. С оглед на днешния ден убедено твърдим, че държава, която не развива своя наука, се превръща в територия.

Изказванията на политици, които обвиняват българските учени в просене на пари, в пасивност, в липса на приложимост на научните резултати в бизнеса и в ежедневието и др. подобни, ни провокираха да представим част от нашите дейности през последните години и да зададем въпросите:


Нужно ли е познание за традициите на народа ни?


Нужна ли е експертиза за опазването на културното ни наследство?


Нужно ли е на българското общество и държава познание за етническите и социокултурните процеси в страната и обкръжаващия свят?

 

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН е водеща национална институция в областта на етнологията и фолклористиката, академичен изследователски, експертен, духовен и образователен център. Учените и специалистите се занимават с проучване, анализ и представяне на многоаспектната културна история и съвременност на България, с изследване на културните явления и процеси в балкански, европейски и световен контекст. Чрез дейностите на Националния етнографски музей, Националния център за нематериално културно наследство и Народописния архив системно се издирва, събира, съхранява и представя културното наследство.

 

Изследователска активност

Само през изминалите пет години Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) е осъществил над 200 проекта. ИЕФЕМ е водеща организация по съвместни проекти с Британската библиотека (програма „Застрашени архиви“ – 3 проекта), с Фондация ERSTE, Австрия (2), с Endangered Language Fund, САЩ (1). Институтът е съизпълнител на проекти по програма „Култура“ на Европейската комисия (3 проекта), на Австрийския фонд за научни изследвания (1), на Министерство на науката и технологичното развитие на Република Сърбия (1), на Фондация „Мицубиши“, Япония (1). Наши учени са участвали в международни проекти по 7FP „Cooperation“ (4 проекта), COST Actions (1), в проекти, финансирани от чуждестранни национални институции, ведомства или фондации – Федерално министерство на образованието и науката (Германия), Министерство на образованието и културата (Финландия), Министерство на културата и спорта на Република Казахстан, Федерална агенция за гражданско образование (Германия), Международен изследователски център „Работа и жизнен цикъл в глобалната история“ към Хумболтовия университет, Берлин (Германия), Национална стипендиантска програма на Република Словакия, Фондация „Коне“, Финландия, и др. През 2015 г. ИЕФЕМ се включи в 2 международни мрежиUnion Académique Internationale (Международен академичен съюз) и European Museum Network „Physical appearances, Bodies, and Societies“, в която участват 28 музеи и институции.

По линия на двустранното сътрудничество в ИЕФЕМ са разработени 20 проекта с институти и университети в Беларус, Естония, Латвия, Литва, Китай, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Словения, Сърбия, Чехия, Украйна, Унгария. Ареалът на проучванията се разширява с всяка изминала година и вече обхваща не само България и постсоциалистическото пространство в Европа, а също Балканите, Черноморието, Средиземноморието, пост-съветското пространство, вкл. Централна Азия, Далечния Изток, Южна Америка.


През изминалите 5 години ИЕФЕМ е базова организация на 9 проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“. Учени от института са участвали в програми и проекти на различни български институции и организации: Държавен фонд „Земеделие“; Държавна агенция „Пътна инфраструктура“; УНИЦЕФ – България; Американски изследователски център в България; Община Троян и сдружение „Фабриката“; Сдружение „Местна инициативна група Карнобат“ и Община Карнобат; Община Ябланица; Община Чепеларе; Община Радомир; Фондация „Академия проф. Кирил Стефанов“; Съюз на тракийските дружества в България; Фондация „Хоризонти“; СНЦ „Рожен – наследство в бъдещето“ и др.


Нашите изследвания обхващат проблеми на културната памет, културното наследство, идентичностите, човешката мобилност и социокултурните ефекти от нея. Обект на изследване са както етнокултурните общности в България, българските общности в чужбина (стари и нови диаспори), така и различните субкултури и субкултурни стилове. Задълбочават се проучванията в областта на религиозното, на дигиталната култура, изследванията на хората с увреждания и в неравностойно положение, по различни въпроси в сферата на музеологията и др.


Сътрудници на института разработват и проекти с приложен ефект в сферата на културата, предаването на културен опит и ползването на културното наследство като ресурс за личностно и обществено развитие в градска и селска среда. В процес на реализация е проект за изработване на помагала, предназначени за българската диаспора – една необходимост, отчетена при изследванията на културното наследство в условията на миграция.


Годишно ИЕФЕМ организира най-малко 2 международни конференции в България, а учените от института се включват в над 70 научни форума в чужбина, както и в над 80 в България.


Публикационна и издателска дейност

За изминалите пет години резултатите от изследванията ни са отразени в 85 монографии и тематични сборници, в 1285 студии и статии, публикувани в рецензирани научни издания и международно признати списания. Научните приноси на изследователите ни са отбелязани в над 1700 цитата, сред тях 133 цитирания на 52 статии в световните системи за рефериране SCOPUS и Web of Science.

ИЕФЕМ поддържа две реферирани и индексирани научни списания – „Българска етнология“ и „Български фолклор“, капитални сборници като Сборника за народни умотворения и народопис, най-старото издание за фолклорни материали и фолклористични изследвания, водещо началото си от 1889 г.; поредици, които представят етнографски, фолклорни и езикови изследвания на отделни региони, етнографски проблеми на народната култура. Подготвя и издава енциклопедии и енциклопедични речници (на народната медицина, на човешкото тяло, на термините в словесния фолклор). Съставя за широка публика издания с фолклорни материали и коментари към тях („Змей, змеица, ламя, хала“, 2016). Подготвя сайт „Българска етнография“, който ще предложи един съвременен поглед към етнографията и културните традиции в тяхното многообразие и динамика във времето: празници, вярвания, годишен календар, обреди от жизнения цикъл, социо-нормативна култура; елементи от материалната култура (бит, храна, облекло); етнографски групи; етноконфесионални общности в България; българската диаспора и др.


Подготовка на специалисти

ИЕФЕМ подготвя докторанти в пет научни специалности: Етнография, Фолклористика, Музикознание, музикално и танцово изкуство, Изкуствознание и изобразителни изкуства, Музеология. През изминалите 5 години в института успешно са защитени 22 докторски дисертации.

По програма „Еразъм+“ институтът има сключени 19 договора с университети в 11 държави за преподавателска мобилност и обучение на млади учени. Обучава специализанти от Украйна, Молдова, Сърбия, Бразилия, Полша, Испания, Чехия, Словакия и др.


Наши учени са сред основателите на преподаването по етнология и културна антропология и настоящи лектори на етноложки и антроположки курсове във водещите университети на страната. Гост-преподаватели са в университети в Чехия, Словакия, Германия, Полша, Италия, Словения, Хърватия, Турция, Естония, Китай. ИЕФЕМ има договори за сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“ и УниБИТ и приема техни студенти по проекта на МОН „Студентски практики“ (ОП „Развитие на човешките ресурси“).


Експертна дейност

Сътрудници на института участват в национални и международни експертни органи и за изминалите пет години са осъществили над 600 експертизи. Експертите работят в услуга на националните институции в областите: материално и нематериално културно наследство; междуетнически отношения, етнически процеси и етнокултурна интеграция. ИЕФЕМ сътрудничи с: Президентство на Република България, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Министерство на външните работи, Министерство на труда и социалните политики, Министерство на вътрешните работи, Столична община, Държавна агенция за българите в чужбина, Държавна агенция за бежанци, Главна прокуратура, Национална комисия на ЮНЕСКО, Дирекция ООН и глобални въпроси, Национална агенция за оценка и акредитация, Институт за пазарна икономика и др.; с общински и областни отдели; с различни международни институции у нас – Регионален център за нематериално културно наследство (НКН) на ЮНЕСКО в България; Фондация „Америка за България“ и др.

Експертната дейност за националните институции обхваща: становища за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, за Стратегията за развитие на културата, за осъществяване на националната програма „Живи човешки съкровища – България“, подготовка на програмни документи, стратегии и политики, свързани с интеграция на ромите на национално и европейско ниво, становища във връзка с етническо напрежение, междудържавни отношения и др. Учени от института представляват България в два състава на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.


Сред особено значимите за България експертни дейности на ИЕФЕМ в последните 5 години е изготвянето на успешно вписаните кандидатури на страната ни в Представителната листа на ЮНЕСКО на елементи на НКН на човечеството – Чипровското тъкачество (2014), Пернишката Сурова (2015), както и в Листата на ЮНЕСКО на добрите практики за опазване на НКН – Националният събор за народно творчество – Копривщица (2016). Така България става видима в световен план не само с уникалността на своите културни традиции, но и с практиките за тяхното опазване и поддържане, в което специалистите на ИЕФЕМ активно участват с компетенциите си.


Публични и образователни дейности

Сътрудници на ИЕФЕМ са подготвили 81 изложби, представени в залите на Националния етнографски музей (НЕМ), в страната и в чужбина. НЕМ е духовен и образователен център, където малки и големи могат да се докоснат до особеностите на културното наследство в страната. Защото познаването и уважаването на традициите и културното многообразие, знанието за делника и празника, радостите и скърбите, дилемите и изборите, трудностите и стратегиите за преодоляването им, съпътствали живота на нашите предци, е сред важните предпоставки за изграждане на мислещи и активни съвременни граждани, от които ще зависи и бъдещото развитие на страната. Осъзнавайки важността на това, в края на октомври започнахме фондонабиращата кампания „Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“ за създаването на постоянен и модерен образователен център в музея.

ИЕФЕМ системно популяризира дейността си на своята интернет страница и във Фейсбук, с публични семинари и ателиета в музея, в стотици (за последните 5 години – 566) научнопопулярни публикации, интервюта в почти всички национални и регионални печатни, електронни и интернет медии. Чрез тази наша дейност знанието за българската култура и идентичност, за календарната и семейната обредност и празничност, за културните традиции на богатата палитра от общности в България стават достояние на широката общественост.


Резултати от своята изследователска работа ИЕФЕМ е предлагал на държавни институции, свързани с миграциите, с образователни, културни и социални политики на България, които винаги са предизвиквали интерес и обещание за прилагане, но са забравяни в нечии чекмеджета.


Това ни кара да зададем въпроса защо държавата не ползва своя научен потенциал? Има ли нужда според управляващите от български граждани, за които понятия като национална идентичност, културна памет и културни традиции са опора в мисленето за себе си, или ги интересува само  територията, която могат да търгуват?

 

 Автор: ИЕФЕМ - БАН

15.12.2016 - 14:42

Посетено: 316


Етикети: ИЕФЕМ БАН, позиция, наука, общество, Българска академия на науките
Вземи линк към публикацията:

http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=24836&sid=23


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Всички полета са задължителни. Коментари, написани на латиница или с активни линкове, не се публикуват.

Име:
Заглавие:
Коментар:
Препиши името на рекламирания сайт: Напишете 'Пазар за книги' с 2 думи.


Коментарите се публикуват след преглед от администратор.
 
ЗА КОРЕСПОНДЕНТИ
bg Регистрация на кореспонденти
bg Вход за кореспонденти
 
  НОВИНИ ОТ РАЗДЕЛА
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>>
bg . Емир Кустурица учреди награда за най-поетичен филм за късометражния „Преди да заспя” на Николай Тодоров
коментари: 0 посетено: 211
-
bg . Дарителска изложба „Памет за бъдещето“ ще бъде открита в Националния военноисторически музей
коментари: 0 посетено: 80
-
bg . Три българки в първата международна хайку антология от Индия "Naad Anunaad"
коментари: 0 посетено: 112
-
bg . „Сътворението на звука” – самостоятелен концерт на Георги Дончев
коментари: 0 посетено: 122
-
bg . Премиера на "Котката със сините очи" от Калин Арсов
коментари: 0 посетено: 138
-
bg . Стоянка Мутафова отново на сцената на Сатиричния театър
коментари: 0 посетено: 298
-
bg . Енрике Криадо за нещата, които не се побират в куфар
коментари: 0 посетено: 143
-
bg . Първата работилница по композиция в Нов български университет
коментари: 0 посетено: 118
-
bg . Южнославянски художници в колекцията на Националната галерия
коментари: 0 посетено: 848
-
bg . IV Международен студентски филмов фестивал „Нова вълна“
коментари: 0 посетено: 366
-
bg . Андрей Захариев в "Код червено: литература". Премиера на стихосбирката "До поискване"
коментари: 0 посетено: 528
-
bg . Представяне на книгата "Море на живите" от Александър Секулов
коментари: 0 посетено: 327
-
bg . Премиера на книгата „Соломон Паси. Статии, мнения, коментари, интервюта, извън протокола“
коментари: 0 посетено: 247
-
bg . Номинации за наградата "13 века България" за литературна критика
коментари: 0 посетено: 480
-
bg . 1 година от премиерата на "Догодина по същото време" с Христо Шопов и Лилия Маравиля
коментари: 0 посетено: 959
-
bg . Бързо интервю с влюбените от "Влюбеният Шекспир"
коментари: 0 посетено: 326
-
bg . Духът на Бетовен се е вселил в Жан-Бернар Помие
коментари: 0 посетено: 254
-
bg . "Приятели?" - февруарска премиера 2017 на Варненския театър
коментари: 0 посетено: 307
-
bg . "Белгийският крал", сниман у нас, открива XXI София Филм Фест
коментари: 0 посетено: 651
-
bg . Виртуозите от Оркестъра за народна музика на БНР ще разкрият красотата на фолклора пред деца и ученици на 20 януари
коментари: 0 посетено: 358
-
bg . Магическият реализъм в чешкия филм "Желари"
коментари: 0 посетено: 954
-
bg . Галерия "Възраждане" представя "Спомен" - изложба графика на Едуард Пенков (1962-2016)
коментари: 0 посетено: 267
-
bg . С издателство „Пергамент” стартира поредицата „Издателски вечери” в Столична библиотека
коментари: 0 посетено: 417
-
bg . Испанският писател Мартин Касариего с премиера в България
коментари: 0 посетено: 396
-
bg . Представяне на книга за Йордан Йовков от Николай Турлаков
коментари: 0 посетено: 495
-
bg . Януарската програма на Драматичен театър “Сава Огнянов”, Русе
коментари: 0 посетено: 214
-
bg . Музиката на Кристиан Елзесер за първи път в България с Биг Бенда на БНР
коментари: 0 посетено: 278
-
bg . "Uninvited" - изложба на Десислава Ангелова и Георги Петков
коментари: 0 посетено: 505
-
bg . "Световете на старите пощенски картички" - изложба на проф. Михаил Неделчев
коментари: 0 посетено: 632
-
bg . Vivacom art hall представя проекта "Номад"
коментари: 0 посетено: 340
-
<<< <<< | 1 | 2 | 3 | >>> ПАРТНЬОРИ
bg Events.bg
bg Biografien & Erinnerungen
bg Анотации за нови книги
 
 РЕКЛАМА
bg Vampirromane
bg Business & Karriere
bg Shoes & Handbags
bg Dictionnaires techniques
bg Laptops & Notebooks
bg
Актуални културни новини от България: анонси за предстоящи събития, репортажи и становища върху културния живот.

Редактори: Антоанета Добрева, Георги Чобанов

Информацията, публикувана в Културни новини и в седмичния му бюлетин, е свободна за препубликуване,
при условие че поставите на подходящо място активен линк към източника: http://kulturni-novini.info и изпишете автора на новината, ако такъв е посочен.

Комерсиално препубликуване и препубликуване без поставяне на линк е възможно само след уговаряне на условията с редакцията: office@kulturni-novini.info
.

bg
blank

новини, култура, литературни конкурси, конкурс, конкурси, литературни новини, литературни награди, арт новини, изложби, музикални новини, премиери на книги, поезия конкурси, литературни премиери, отзиви за книги, отзиви за филми, кинофестивал, филмови новини, фестивали, изложба, изкуство, театрални новини, награди, концерти


Valid XHTML 1.0 Transitional